Beleidsplan en Begroting 2018 – 2020

 

Pantex Foundation             

1. BELEID

Missie

De missie van Stichting Pantex Foundation is om zo veel mogelijk (jonge) mensen met ASS duurzaam aan een passende baan te helpen, primair in de IT-Branche. Pantex Foundation wil op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen en organisaties om dit te realiseren. Deze ondersteuning bestaat uit het opleiden van jongeren met ASS en het  ondersteunen van mensen met ASS bij het verkrijgen van een baan. Daarnaast richt Pantex Foundation zich ook tot organisaties die een medewerker met een ASS  in dienst willen nemen. 

Visie

Aan de missie ligt een visie ten grondslag, waarom mensen met ASS zo goed inzet baar zijn op bepaalde terreinen, waarbij de IT bij uitstek hiervoor geschikt is. De Nederlandse IT branche zal in toenemende mate behoefte hebben aan vakmensen. Een deel van de 190.000+ mensen met Autisme (Autisme Spectrum Syndroom: ASS) in Nederland is goed in staat om hoogwaardige IT-gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Echter, het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse werkgevers zijn onvoldoende in staat om (jonge) ASS-ers te begeleiden naar passend en betaald werk. Daarbij horen goed passende werk- en leeromstandigheden, een goed passend werk- en leeraanbod en een aangepaste werkomgeving.  Mensen met ASS zijn vaak zeer capabel en hoog opgeleid. De werk- en leeromstandigheiden zijn echter dusdanig belangrijk voor deze groep, om uitval te voorkomen.

Naam

Het schild van een schildpad in zijn geheel wordt ‘Pantex’ genoemd. Het Pantex bestaat uit het rugschild en het buikschild. Pantex staat symbool voor de kracht, de sterkte en bescherming van het schild, de autismevriendelijke voorwaarden, en het zorgt ervoor dat het levende wezen zelf, de persoon met autisme, comfortabel en optimaal kan functioneren.

 

2. ORGANISATIE

Stichting Pantex Foundation is in 2015 opgericht. De stichting heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het bestuur van Stichting Pantex Foundation bestaat uit Tessa Groos (voorzitter) en Wouter de Bruin (secretaris / penningmeester). Het doel is dat het bestuur wordt uitgebreid naar 3 personen.

Voor het bieden van opleidingen voor jongeren met ASS zal Pantex onderzoeken of het nuttig zal zijn om een CRKBO-erkenning voor het opleidingsinstituut aan te vragen.

3. DOELSTELLING

Het brede doel van Stichting Pantex Foundation is om de maatschappelijke positie van (jong) volwassenen met ASS in relatie tot duurzaam werk te versterken. De stichting levert een bijdrage aan de vermindering van arbeidsloosheid onder mensen met ASS of een bijdrage aan de oplossing van de problemen op het gebied van leren en arbeidsparticipatie waar (jong)volwassenen met ASS mee te maken hebben. In eerste instantie ligt de focus op arbeidsparticipatie van mensen met ASS in de IT.

Stichting Pantex Foundation probeert dit doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Concreet inhoud te geven aan het faciliteren en tot stand brengen van (vak) opleidingen en leer/werkplekken;
 2. Het bewerkstelligen van een duurzame arbeidsparticipatie van (jong)volwassenen met ASS.
 3. Sociaal ondernemerschap te stimuleren en in beweging te zetten, door mensen met ASS en organisaties die mensen met ASS in dienst willen nemen te faciliteren, adviseren, voor te lichten en te begeleiden;
 4. Verbindingen te leggen tussen belanghebbenden en het geven van voorlichtingen aan ondernemers en overheden;
 5. Actief bij te dragen aan positieve beeldvorming rondom autisme en werk;

In de huidige fase van de bestaanscyclus van de stichting is dit doel in het bijzonder gericht op:

 1. Leren: Het opleiden van deze mensen met ASS;
 2. Werken: Het werven, selecteren en begeleiden van mensen met ASS , het benaderen en stimuleren van ondernemingen om werknemers met ASS in dienst te nemen (uiteindelijk ten behoeve van een vaste werkrelatie).
 3. Kennis delen. Het verzamelen, door ontwikkelen en beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring uit de leer- en werktrajecten en dit vertalen naar de opleiding. Daarnaast ook kennis delen om zodoende het sociaal ondernemen ten behoeve van mensen met ASS te stimuleren.

4. WERKZAAMHEDEN

Om de doelstellingen te bereiken is een grotere naamsbekendheid nodig. Dit draagt bij aan het verwerven van fondsen. Met de verworven gelden zal de stichting actief aan de slag gaan door:

 • het opleiden van mensen met ASS;
 • het uitwisselen van kennis en organiseren van voorlichting;
 • het stimuleren van innovatief en sociaal ondernemerschap;

De primaire focus ligt eerst op de IT. Op de langere termijn wil de Foundation haar aandachtsgebied verruimen naar werkvelden buiten de IT.

Pantex Foundation realiseert met haar activiteiten een brug tussen de mensen met ASS, de sociale instanties en organisaties en particuliere ondernemingen die belang hebben bij het in dienst nemen van mensen met ASS. Tevens geeft het te werkstellen van mensen met ASS invulling aan MVO principes van ondernemingen en de wet maatregelen WWB welke per 1 januari 2015 van kracht is.

Pantex Foundation gaat daarbij binnen alle groepen actief op zoek naar mensen om op te leiden, naar fondsen om de activiteiten te realiseren en naar instanties en bedrijven die baat hebben bij  mensen met ASS. Ook gaat de stichting op zoek naar projecten en proefactiviteiten om de arbeidsparticipatie van mensen met ASS te stimuleren. Pantex Foundation heeft geen personeel in dienst maar huurt trainers en andere vakmensen in om de activiteiten uit te voeren.

Vanuit de stichting zullen continue waarborgen worden getroffen om te borgen dat de verkregen middelen worden besteed in lijn met de doelstelling en missie van de stichting. Activiteiten worden zoveel mogelijk in eigen regie uitgevoerd. De stichting waarborgt daarmee dat de gelden ten goede komen aan het algemene nut van het doel van de stichting en niet aan particuliere belangen.

5. BEGROTING LABS

Pantex wil een omgeving opzetten waar onderwijs en innovatie in de praktijk bij elkaar kunnen komen, een zogenoemd Pantex LABS. Met de digitalisering van de samenleving zal het belang en het gebruik van ICT en data alleen maar toenemen tegelijkertijd verandert de wereld door de disruptieve technologieën die momenteel verder ontwikkeld worden. Het LABS moet helpen vraagstukken met behulp van deze technologieën op te lossen en moet leiden tot nieuwe onderwijsinnovaties voor mensen met ASS voor wie de kloof tussen huidig onderwijs en huidig bedrijfsleven te groot is.

Grote IT bedrijven zijn in staat om grote delen van hun winsten te investeren in innovatie op nieuwe technologieën, de digitale wereld verandert daardoor in hoog tempo.

Een grote groep mensen met autisme zonder werk mist de aansluiting met deze nieuwe technologieën en de ontwikkeling daarvan. Het LABS is bedoeld om juist hen mee te laten innoveren zodat zij aansluiting houden binnen een voor hen aangepast en ingericht innovatielab.

De onderwijsinnovatie bestaat uit het oplossen van vraagstukken op HBO/WO niveau, door gebruik te maken van de nieuwe technologieën, onder leiding van externe deskundigen. Denk hierbij aan data driven decision making, predictive analytics, artificial intelligence, machine learning, Internet of Things. Deze vraagstukken moeten actueel en innovatief zijn en uit de praktijk komen. Het gaat om proefactiviteiten met echte “puzzels”. De opgedane kennis zou verwerkt kunnen worden in studiemateriaal waar een volgende groep weer baat bij kan hebben.  Het betreft hier een leertraject naar werk, waarbij een intake en een assessment onderdeel uitmaken van het traject.

Aan het einde van de studiecyclus moeten de deelnemers voldoende bagage hebben om aansluiting te hebben bij de huidige en toekomstige criteria van de arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame baan daarmee vergroten. We sturen erop dat betrokken deskundige partijen hen direct of indirect via een werkgever speciaal ingericht voor mensen met ASS een duurzame baan aanbieden.

De externe deskundigen bestaan uit zowel vakinhoudelijk betrokkenen uit het bedrijfsleven als coaches op het gebied van  expertise van mensen met ASS.

Voor het faciliteren en tot stand brengen van (vak) opleidingen en leer/werkplekken zal een omgeving worden ingericht.

Hoe ziet zo’n labsomgeving eruit?  

Een team zal bestaan uit minimaal 2 tot maximaal 4 cursisten/trainees, meer wordt lastig vanuit aansturingsperspectief, minder is niet wenselijk omdat ze ook moeten leren om samen te werken. Zij worden ondersteund door een coördinator, deskundige begeleiding en een autismecoach. Daarmee is de verhouding begeleiding tot cursist/trainee nagenoeg 1 op 1, hetgeen de effectiviteit enorm ten goede komt, maar de betaalbaarheid van dit type leeromgevingen tot een uitdaging maakt.

De doelstelling is om  18 man/vrouw per jaar te willen trainen. Wij realiseren ons dat het autisme met zich meebrengt dat ze maximaal 24 – 32 uur per week aanwezig zullen kunnen zijn. We gaan dan ook uit van gemiddeld 28 uur per week.

Een traject  heeft een doorloop van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het onderwerp, of de aaneenschakeling van onderwerpen waar ze mee bezig zijn. We gaan uit van gemiddeld 9 maanden.

Bij 18 succesvolle uitstromers naar duurzame banen wordt aan uitkeringen jaarlijks gemiddeld  18 x € 15.000 = € 270.000 per jaar bespaard.

Inkomsten:

Geraamde bijdragen uit giften door het bedrijfsleven (jaarlijks)                                           €   60.000

Geraamde overheidsbijdragen voor scholing (jaarlijks)                                                          €   90.000

Inkomsten uit fondsenwerving                                                                                                      € 310.000

Totaal inkomsten:                                                                                                                             € 460.000

 

Uitgaven:

Eénmalige investering infrastructuur en werkplekken (éénmalig)                                        €   75.000

Kosten lesmaterialen, softwarelicenties, lesruimte                                                                   € 100.000

Deskundigheidsbevordering (vakinhoudelijke en autismebegeleiding)                               € 245.000

Overige kosten (stelpost)                                                                                                                 €   40.000

Voorinvestering per trainingstraject:                                                                                            € 460.000

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.